360 asteen kartoitus

Miten teillä kehitetään esimiestyötä?
Ensisijaiset syyt käyttää 360 palautetta esimiestyön kehittämisessä

360 asteen palaute on jo käsitteeksi muodostunut tapa esimiesten johtamistyön kehittämisessä. Nimi juontaa juurensa täyteen ympyrään: palautetta kysytään niin esimieheltä, kollegoilta kuin alaisiltakin. Miksi asiakkaamme ovat nähneet 360 palautteen toteuttamisen tärkeänä? Ainakin seuraavat tekijät ovat nousseet esiin useita kertoja:

1) 360 palautteen avulla voidaan tehdä näkyväksi tavoiteltavaa johtamiskulttuuria ja ohjata kehittymisen suuntaa kohti tuloksellista johtamista. Esimiestyön on useissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan merkittävästi työyhteisön ja sen yksittäisten jäsenten suoriutumiseen ja työhyvinvointiin. Ei siis ole samantekevää, miten esimiehet johtamistyötään tekevät. Parhaimmillaan hyvä johtaminen näkyy viivan alla ja valitettavasti myös huono johtaminen.

2) Esimiehet hyötyvät palautteesta – hyvä esimies tuntee itsensä. Esimiehen on hyvä saada palautetta esimiestoiminnastaan, mikä toimii ja sujuu, ja missä olisi kehitettävää. 360 palaute tuo esiin, miten esimies näkee oman johtamisensa suhteessa muiden näkemykseen. Näin esimies saa arvokasta palautetta, hyvänä koettuja asioita on mielekästä jatkaa ja mahdollisiin kehityskohteisiin on innostavaa tarttua.

Itsetuntemus – melkein jokaisen persoonallisuudenpiirteen kohdalla – oli parempi työtyytyväisyyden selittäjä kuin esimiehen persoonallisuus itsessään!” ”Mitä vahvempaa on esimiehen itsetuntemus omien piirteidensä osalta, sitä tyytyväisempiä alaiset olivat esimieheensä

Mikael Nederström (Väitöskirja 18.2.2017, Personality assessment and self-other rating agreement: moderators and implications of agreement)

 
  360-palautteen toteutus

Ahaa Visionissa olemme toteuttaneet 360 palautteita jo lähes kymmenen vuoden ajan. Käytössämme olevan 360 palautteen sisältöä on mahdollista muokata asiakkaan toiveiden mukaan, huomioimalla esimerkiksi strategisia tavoitteita tai organisaation omia johtamiskäytäntöjä. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota myös siihen, että toteutusprosessi on asiakkaalle vaivaton ja selkeä kokonaisuus. Toteutusprosessin eteneminen:

  • 360 toteutuksen suunnittelu asiakkaan kanssa työpalaverissa
  • Webpohjaisesti kerätty palaute esimiestyöstä (tarpeen mukaan paperilomakkeina)
  • Ryhmäpalautetilaisuus ja / tai henkilökohtainen palautekeskustelu konsulttimme kanssa: henkilökohtaiset palauteraportit ja ohjaus henkilökohtaisen
  • Kehittymissuunnitelman laadintaan
  • Ryhmäraportointimahdollisuus

Ryhmäraportointia suosittelemme hyödynnettäväksi tilanteissa, joissa halutaan saada kokonaiskuva organisaation johtamisen nykytilasta. Raportoinnin kautta on mahdollisuus tunnistaa laaja-alaisemmin esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä vahvuuksia ja kehityskohteita ja käyttää saatua tietoa esimerkiksi esimiesvalmennuksen suunnittelussa.