Työnohjaus

Työnohjaus on työyhteisöön ja erilaisiin työstä nouseviin asioihin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden käsittelyä luottamuksellisesti ja tavoitteellisesti koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjaus menetelmänä kiinnostaa yhä useampia, sillä nopeasti muuttuvassa työelämässä on entistä tärkeämpää pysähtyä välillä. Muutokset organisaatioiden toiminnoissa ja toimintaympäristöissä edellyttävät muutoskyvykkyyttä ja yhteistyötä. Kun vanhat toimintamallit eivät päde, niin tarvitaan uudenlaista ajattelua sekä tilaa ja aikaa reflektoida toimintaa ja tekemistä. Näissä tilanteissa ammattitaitoinen työnohjaaja voi auttaa ohjattavaa tai ohjattavia asioissa eteenpäin: määrittelemään tavoitteita, tutkimaan eri näkökulmia, etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja, tekemään muutoksia omassa toiminnassaan tai työssään sekä seuraamaan edistystä.

Työnohjaus on tavallisesti pidempikestoinen prosessi muodostuen useammasta n. 90-120min kestoisesta ohjauskerrasta ja sen eri muotoja ovat yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus.

 Esimerkkejä teemoista, joita työnohjauksessa voidaan käsitellä:

 • yhteiset tavoitteet
 • muutostilanteet ja niiden hallinta
 • ammatillinen kasvu
 • vuorovaikutussuhteet
 • työssä jaksaminen
 • työn organisointi ja sujuvuus / laatu

   Lisäksi johdon ja esimiesten työnohjauksen teemoja voivat olla:

 • johtajan rooli, itsetuntemus ja kehittyminen johtajana
 • johtamisen vaikutus yritys- ja toimintakulttuuriin
 • valmentava johtaminen
 • haasteelliset tilanteet työyhteisössä

Yllä olevat ovat suuntaa antavia esimerkkejä. Lopulta teeman valintaan ja prosessin kestoon vaikuttavat aina asiakkaan tarpeet. Tärkeää on myös ymmärtää, että työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja ja oppimaan niistä.

 Työnohjauksen hyötyjä ovat mm.

 • yhteisten tavoitteiden selkiytyminen
 • tehtävien ja roolien selkiytyminen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • työskentely sujuu paremmin
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät


Lue lisää: "Työnohjaus auttaa jaksamaan ja lisää koko työyhteisön tuottavuutta"